Informácia o uzávierke 12. hodnotiaceho kola a zostatky alokácií na výzvu s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15

25. 10. 2019

Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke zverejnil informáciu o uzávierke 12. hodnotiaceho kola pre výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Uzávierka 12. hodnotiaceho kola je stanovená na 8.1.2020.

Zároveň RO pre IROP zverejnil indikatívne zostatky alokácií pre uvedenú výzvu. Zostatok pre MFO Trenčín do 12. hodnotiaceho kola predstavuje sumu 1 644 918 € (Zdroj EÚ).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!