Informácia o disponibilnej výške alokácie na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17

19. 3. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 18.03.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 49 091 736 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 40 809 701 Eur a územie MFO 8 282 035 Eur. 

Zostatok alokácie pre MFO Trenčín je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ)

Suma predložených, resp. schválených žiadostí v 1.- 7. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvy d 8. hodnotiaceho kola ((Zdroj EÚ)
1 000 000 € 0 € 1 000 000 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 8. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 28.05.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!