Informácia o aktualizácii výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.2 a 2.2.3

8. 3. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 04.05.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505 

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509 

Všetky aktualizované výzvy sú dostupné na stránkach MPRV SR

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!