Informácia o aktualizácii č. 3 výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 27.06.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Link:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11784 

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785 

Aktualizácia č. 3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11786

Dokumenty ku všetkým aktualizovaným výzvam sú k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124  

 

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!