Aktuálna výška finančných prostriedkov vyčlenené na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 (Cyklodoprava)

5. 2. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohodpodárstva ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 5.2.2019 na svojej webovej stránke informáciu o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 22 256 932 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 873 782 Eur a územie MFO 15 383 150 Eur. 

V rámci MFO Trenčín je zostatok indikatívnej alokácie uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí v 1. až 8. hodnotiacom kole (zdroj  EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 9. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
4 355 975 € 2 334 527 € 2 021 448 €

 

Zároveň MPRV SR informovalo o termíne uzatvorenie hodnotiaceho kola č. 9.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 21.03.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!