Aktuálna disponobilná výška zostatku alokácie pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke zverejnil disponibilné zostatky alokácií pre jednotlivé územia v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorá je zameraná na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín sú k 26.2.2018 zostatky nasledujúce:

Indikatívna alokácia

vyhlásená vo výzve

(zdroj ERDF)

Suma predložených žiadostí

o NFP v 1.,2. a 3. hodnotiacom kole

(zdroj ERDF)

Zostatok alokácie na výzvu

do 4. hodnotiaceho kola

(zdroj ERDF)

2 000 000 € 663 314 € 1 336 686 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 09.04.2018.

 

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!