Aktualizácie výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27

28. 3. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.3.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program aktualizovaná výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Aktualizácia č. 3 je zverejnená na webovom sídle MPRV SR

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!