Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP v prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

8. 3. 2018

Dňa 2.8.2017 boli na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnené aktualizácie výziev na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok. Konkrétne sa jedná o nasledovné výzvy:

 

 

Obe výzvy sú dostupné na stránkach Riadiaceho orgánu pre IROP. Bližšie informácie o oboch výzvach v rámci MFO Trenčín poskytne potenciálnym žiadateľom SO pre IROP mesta Trenčín.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!