Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie NFP zameranej na Deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení.

8. 3. 2018

Dňa 26.2.2018 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Úplné znenie aktualizovanej výzvy je dostupné na stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!