Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

20. 12. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Predmetom aktualizácie je úprava Indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu zmeny rozhodnutí v prípade žiadostí o NFP predložených v 1. hodnotiacom kole výzvy, ktoré dosiahli po prehodnotení maximálny (najvyšší) a druhý najvyšší počet bodov. V ostatných ustanoveniach sa výzva nemenila.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!