Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27 – Sociálne služby

19. 2. 2019

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 19.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

Celú výzvu v znení aktualizácie č. 2 nájdete na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!