Zbierame podnety na Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín

25. 1. 2024

Mesto Trenčín pripravuje aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, preto vyzýva širokú verejnosť na podanie podnetov k Zmenám a doplnkom Územného plánu mesta.

Upozorňujeme, že podľa zákona nemôže ísť o podnety  k urbanistickej koncepcii územia, ktoré by si vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu. Má ísť najmä o pripomienky a podnety, týkajúce sa zmien funkčného využitia, zmien časovania z výhľadovej fázy do návrhu, a to zo strany konkrétnych vlastníkov = verejnosti. 

Pripomienky a podnety adresované na Útvar územného plánovania  MsÚ Trenčín je nutné podať písomne od 1.12.2023 do 31.1.2024 v podateľni hlavnej budovy mestského úradu.

Trenčín má od roku 2012 aktuálne platný Územný plán mesta, s následnými schválenými zmenami a doplnkami. Povinnosťou  mesta je sústavne sledovať, či sa nezmenili územno – technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.

Územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Zároveň, územné plánovanie dáva predpoklady pre súlad všetkých činností v území, so zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja všetkých jeho zložiek.

Verejnosť má právo sa ku všetkým zmenám a doplnkom vyjadriť a písomne podať pripomienku, má právo sa zúčastniť aj verejného prerokovania návrhu Zmien a doplnkov.

Všetky kroky či termíny, týkajúce sa Zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Trenčín, sa zverejnia v dostatočnom časovom predstihu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!