Zmena a doplnok č. 5 ÚPN mesta Trenčín – Areál Merina

24. 5. 2019

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania zahájilo proces prerokovania Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu mesta Trenčín – Areál Merina. Areál Meriny je jedným z pôvodných priemyselných areálov na území mesta, ktorých potreba postupnej transformácie na iné funkčné využitia sú definované v Záväznej časti Územného plánu mesta (ÚPN), v znení zmien a doplnkov.

Predmetom tejto Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN mesta, riešenej so zohľadnením §19 a následného procesu podľa zákonov č. 24/2006 Z.z., a zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, je zmena funkčného využitia plochy s regulatívom UD 01G na funkčné využitie UB/O, s maximálnou výškou zástavby 4 nadzemné podlažia. Plocha nie je vo vlastníctve mesta a finančne celý proces zabezpečuje investor, ktorý pripravuje revitalizáciu časti územia Meriny.

Verejnosť i dotknuté orgány majú možnosť vyjadriť sa písomne k navrhovanej zmene funkčného využitia v lehote do 30 dní odo dňa doručenia, resp. zverejnenia na úradnej tabuli, pričom kompletný grafický a textový materiál je zverejnený na stránke mesta, v sekcii Územné plánovanie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!