Zimná údržba komunikácií v Trenčíne prechádza rozsiahlymi zmenami

24. 11. 2006

         Zimná údržba miestnych komunikácií je o tom, že občania chcú, aby všetky cesty boli posypané, odhrnuté, zjazdné a chodníky schodné. Mesto Trenčín túto činnosť  vykonávalo cez svoju rozpočtovú organizáciu, Mestské hospodárstvo a správu lesov (MHSL). Zamestnávalo pracovníkov, venovalo sa nákupu a údržbe techniky a aj zabezpečeniu rôznych posypových materiálov, či už chemických látok alebo posypovej soli. Zimná údržba bola pripravená vždy začiatkom novembra v zmysle schváleného zimného operačného plánu a ukončilo ju počasie v jarných mesiacoch nasledujúceho roku.


          „Bola to pre mesto záťaž, zimná údržba podľa intenzity zimy odčerpala z mestského rozpočtu v priemere 6 – 8 mil. Sk ročne. Mestá by už v súčasnosti nemali mať takúto vlastnú službu, skôr by mali len kontrolovať jej výkon. To je jediná cesta, ako znížiť náklady a dosiahnuť spokojnosť občanov,“ hovorí zástupca primátora Mesta Trenčín Anton Boc. Preto samospráva vypísala verejnú súťaž na dodávateľa týchto prác. Víťazom sa stala spoločnosť Marius Pedersen, pre ktorú je tohtosezónna zima prvou, počas ktorej sa bude starať o 115 km miestnych komunikácií na území mesta.


          Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2007 počíta v rámci zimnej údržby s čiastkou 5 350 000 Sk. „Táto čiastka môže byť v skutočnosti aj vyššia a my sme pripravení akceptovať to v prípade tuhej zimy. Na druhej strane, ak príde mierna zima, čiastka bude nižšia, pretože nám odpadli náklady na zamestnancov a údržbu techniky a tam vidím najväčšiu možnosť úspory pre mesto a jeho obyvateľov,“ dôvodí A. Boc. Mesto Trenčín totiž odpredalo na základe znaleckých posudkov techniku spoločnosti Marius Pedersen, ktorá prejavila aj záujem o zamestnancov MHSL a viacerí jej ponuku využili.


          Miestne komunikácie sú v Trenčíne rozdelené podľa dôležitosti do troch kategórií. Aj tu prichádza k zásadnej zmene. „Vzhľadom na požiadavky a skúsenosti z minulého obdobia, vplyvom výstavby kruhových križovatiek a aj preto, že sa čiastočne mení systém dopravy v meste, zaradili sme do prvého poradia dôležitosti aj zberné komunikácie, po ktorých nechodia linky MHD. Napríklad sídlisko Juh je celé v prvom poradí dôležitosti, čiže Marius Pedersen by tu mal okamžite zasahovať pri začiatku sneženia a práce ukončiť najneskôr tri hodiny po skončení sneženia,“ vysvetľuje zástupca trenčianskeho primátora.


          Na Juhu sú  prvom poradí dôležitosti miestnych komunikácií nielen ul. Saratovská a gen. Svobodu, ale aj Východná, Halašu, Novomeského, Šmidkeho, Šafárikova, Liptovská, Bazovského, Vansovej, Halalovka, M. Bela, rovnako ako cesta ku chrámovému areálu a komunikácia k zdravotnému stredisku. Tak isto je to aj v iných častiach mesta, veľmi zaťažené komunikácie sa presunuli do prvého poradia dôležitosti. V strede mesta je to napr. Nám sv. Anny, Braneckého, Jasovská, Rozmarínova, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Vajanského, Palackého ul., celé Štúrove námestie, Ul. Matúšova, Mierové nám. i chodník v parku. Autobusy nechodia napr. ani po Karpatskej ul., alebo Nad tehelňou a tie sú tiež v prvom poradí dôležitosti. Všetky požiadavky z mestských častí tak boli akceptované.+ Minuloročná zima bola dlhá a poriadne preverila schopnosti cestárov. Aká bude tohtoročná?

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!