Záznam z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

12. 12. 2018

V pondelok 10. decembra 2018 sa konalo v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Pozrite si z neho videozáznam.

Slávnostná časť rokovania: 

 1. Otvorenie
 2. 00:05:45 Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10. 11. 2018
 3. 00:11:54 Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta
 4. 00:14:48 Slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 5. 00:25:45 Príhovor primátora mesta
 6. 00:34:13 Určenie návrhovej komisie a návrh uznesenia zo slávnostnej časti MsZ
 7. 00:42:05 Vystúpenie koledníkov

Pracovná časť rokovania:

 1. Otvorenie a schválenie programu (určenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie skrutátorov)
 2. 00:08:20 Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa
 3. 00:11:16 Návrh na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na voľbu predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na voľbu ďalších osôb do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 4. 00:18:26 Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004  Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 5. 00:20:22 Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8 ods. 2 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach
 6. 00:26:38 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 7. 00:30:11 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
 8. 00:36:32 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2019
 9. 00:42:45  Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín
 10. 00:46:22 Návrh na vyporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so skončením funkčného obdobia 2014 – 2018  v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 11. 00:49:17 Návrh Novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 12. 00:55:37 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1521 zo dňa 4. 7. 2018
 13. 01:03:21 Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2019
 14. 01:07:19 Interpelácie
 15. 01:07:38 Rôzne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!