Záznam z rokovania MsZ

27. 5. 2014

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretli 20.mája na riadnom rokovaní. Ponúkame vám záznam zo zasadnutia trenčianskeho parlamentu.


Program – prvá časť:


1. Otvorenie a schválenie programu – 00:00


2. Návrh na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. – 0:26:50


3. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2014 – 1:18:00


4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2013 – 1:20:13


5. Správa o poslaneckom prieskume na základe uznesenia zo 16.12.2013 – 2:19:00


6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 – 2:29:20


 


 


Program – druhá časť:


7. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta – 0:00:00


8. Majetkové prevody – 0:01:20


9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2011, o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – 0:39:40


10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 07/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín – 0:43:55  


11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta – 0:45:50


12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín – 0:50:00


13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009, o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín – 0:51:35      


14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1 zo dňa 21. 12. 2010 v súvislosti s rozšírením sobášnych miest o Galériu M. A. Bazovského – 0:54:20


15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Dodávka zemného plynu“ – 0:56:22


16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Dodávka elektrickej energie“ – 0:56:55


17. Návrh Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 Mesto Trenčín – 0:57:30


18. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Oriešok do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015 – 1:00:10


19. Návrh riešenia situácie ohľadom kotolne na Liptovskej ulici – 1:01:15


20. Informácia o postupe mesta pri zverejnení právneho auditu – 1:02:55


21. Interpelácie poslancov – 1:04:35


22. Rôzne – 1:08:20


23. Záver

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!