Záznam z rokovania MsZ

27. 8. 2014

Ponúkame vám záznam z rokovania poslancov trenčianskeho mestského parlamentu. V piatok 22. augusta 2014 rokovali napríklad o zmene rozpočtu, či o vrátení vzájomných plnení z kúpnej zmluvy týkajúcej sa výstavby Auparku v centre mesta. Viac sa dozviete zo záznamu.


 


1. Otvorenie a schválenie programu


2. 0:12:20 –  Zmena a doplnok č. 3 k Územnému plánu mesta Trenčín – TJ Jednota Bratislava


3. 0:52:28 –  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014


4. 1:46:35 –  Majetkové prevody


5. 2:14:33 –  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta


6. 2:15:40 –  Návrh na prijatie dlhodobého účelového úveru od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov


7. 2:25:55 –  Návrh na schválenie Dohody o vrátení vzájomných plnení z Kúpnej zmluvy č. 281/2008, Dohody o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve a Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 135/20 uzavretej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o.


Prestávka


 


8. 02:58:17 –  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín


9. 02:59:47 –  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín


10. 03:00:56 –  Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora na odstránenie nečinnosti v súvislosti s neprijatým VZN o úprave organizácie a regulácii parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zmysle § 6a ods. 1, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)


11. 03:02:25 –  Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora proti Štatútu Mestskej polície v Trenčíne, návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín a návrh VZN č. 16/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne


12. 03:05:33 –  Informatívna správa o vzdaní sa funkcie riaditeľa Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. ku dňu 31.8.2014


13. 03:07:27 –  Interpelácie


14. 03:16:32 –  Rôzne


15. Záver


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!