Záznam z januárového zastupiteľstva

28. 1. 2018

Prvé tohtoročné riadne zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva sa konalo 24. 1. 2018. Pozrite si videozáznam:

Prvá časť rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu


2. 00:04:48 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018


3. 00:46:56 Návrh na schválenie odstúpenia od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 52/2010 a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č.14/2012


4. 01:29:40 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 11. 2017


5. 01:46:02 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta


6. 01:52:00 Majetkové prevody


Druhá časť rokovania:
7. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017


8. 01:48:33 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1170 zo dňa 8. 11. 2017, ktorým bola schválená žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“


9. 01:51:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Kubrá Stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní“


10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku (zákazky) na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia


11. 01:55:11 Návrh na zmenu zriaďovacích listín Základná škola, Východná 9, Trenčín; Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín; Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín; Základná škola, Hodžova 39, Trenčín; Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín


12. 01:57:23 Interpelácie


13. 01:59:43 Rôzne


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!