Záverečný účet mesta za rok 2022

7. 6. 2023

Trenčín hospodáril v minulom roku s prebytkom 7,6 milióna eur. Príjmy boli 76,57 milióna eur a výdavky 68,96 milióna eur. Prebytok je ovplyvnený aj nerealizovanými investíciami, ktoré sa presunuli do rozpočtu 2023.

Hospodársky výsledok sa už previedol do rezervného fondu, ale časť z neho sa zmenou rozpočtu použije na financovanie investičných akcií v tomto roku.

Dlh Trenčína k 31. decembru 2022 bol 16,97 milióna eur. Dlh od roku 2010 klesol o 57,28 percenta. Pohľadávky ku koncu minulého roka boli 4,17 milióna eur, z toho daňové vo výške 1,24 milióna a nedaňové 2,93 milióna eur. Z toho pohľadávky od občanov, týkajúce sa poplatku za odpad, predstavovali 1,8 milióna eur.

Mesto najviac financií investovalo do rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne P. Demitru, do športového areálu pri Zátoke pokoja, do kompletnej rekonštrukcie cesty na Ul. M. Bela, do statickej dopravy Pod Sokolicami a podobne. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna, riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu Hviezdy a regeneráciu vnútroblokov.

Hospodárenie mesta za rok 2022 overila audítorská spoločnosť Accept Audit and Consulting. Podľa nej poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Audítori overili aj dodržiavanie povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Konštatovali, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona. 

Hospodársky výsledok bude prevedený do rezervného fondu, pričom jeho časť bude zmenou rozpočtu na rok 2023 použitá na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!