Záujmové a vzdelávacie krúžky vškolskom roku 2008/2009

27. 8. 2008

Záujmové vzdelávanie – krúžok je pravidelná činnosť organizovaná pre žiakov a študentov v rozsahu najmenej 80 hodín v danom školskom roku.


Každý žiak alebo študent dostane na začiatku školského roka na svojej škole vzdelávací poukaz – tlačivo, ktoré spolu so zákonnými zástupcami vyplní a odovzdá poskytovateľovi záujmového vzdelávania podľa ponúk a záujmu. Prevzatím VP sa poskytovateľ zaväzuje, že príslušnú aktivitu bude žiakovi zabezpečovať počas celého školského roka.


Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z.z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej alebo  strednej školy.“  Záujmové vzdelávanie poskytujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia ( ŠKD, CVČ, štátne jazykové školy, domov mládeže, školské stredisko záujmovej činnosti) .


Na základe získaných VP si poskytovateľ nárokuje štátny príspevok, z ktorého si hradí náklady spojené s jeho činnosťou, finančnú odmenu pre vedúceho krúžku, prípadne môže zakúpiť pomôcky potrebné na činnosť krúžku. 


Ponuka krúžkov v Trenčíne v školskom roku 2008/2009


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!