Zápis detí do škôlok bude začiatkom mája

19. 3. 2018

Zápis detí do materských škôl bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 2. 5. 2018 od 10.00 hod. do 16.00 hod. a 3. 5. 2018 od 8.00 hod. do 12.00 hod.


O prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné požiadať písomne. Tento úkon má spraviť rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. Žiadosť je dostupná v každej materskej škole i na webstránke mesta. Údaje o dieťati musia byť identické s údajmi uvedenými v rodnom liste dieťaťa. Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ!


Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od detského všeobecného lekára. Toto potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má zákonný zástupca predložiť aj vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Na predprimárne vzdelávanie sa, podľa zákona, prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a tiež deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy v rámci svojej kompetencie určuje ostatné podmienky prijímania detí.  


Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydajú riaditeľky materských škôl najneskôr do 31. 5. 2018.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!