Zápis budúcich prváčikov bude bez detí

7. 4. 2020

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 je pre všetky základné školy zriadené mestom Trenčín stanovený na dva dni 20. 4. a 21. 4., s výnimkou ZŠ na Potočnej ulici, kde bude zápis detí 21. 4. 2020. Zápis pre nadané deti v ZŠ, Kubranská bude v dňoch 21. 4. a 22. 4. 2020.

  • Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.
  • Podľa pokynov ministerstva školstva sa zápis uskutoční bez účasti detí.
  • Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- -epidemiologických opatrení.
  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2020.
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
    Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a neustále sa doplňujúce informácie odporúčame rodičom sledovať web stránku školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!