Začal sa zápis prváčikov

16. 1. 2007

          V trenčianskych základných školách sa začal zápis detí do prvého ročníka v deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín a v jednej cirkevnej škole. Trenčín má iba jeden školský obvod, čo znamená, že rodičia môžu umiestniť svoje dieťa do hociktorej školy na území mesta.


          „Školy okrem jednej majú právnu subjektivitu a vládne medzi nimi konkurencia, ktorá vedie k zvyšovaniu ich kvality,“ konštatoval vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Jozef Baláž. Školy sa musia snažiť žiaka získať. Každá má preto svoju víziu a zameranie, ktorými sa snažia rodičov presvedčiť, aby svoju ratolesť prihlásili práve na tú ich. Minulý rok sa do prvých ročníkov základných škôl prihlásilo 474 detí, tento rok sa očakáva podobné číslo.


          Najväčšou školu v meste je ZŠ, Hodžova ul. Liaheň svetoznámych hokejistov v NHL, ako sú bratia Hossovci či Marián Gáborík má vo svojom areáli nové športoviská aj Gáboríkov zimný štadión. Veľkým športovým areálom za 42 miliónov korún, či vlastnou plavárňou disponuje ZŠ, Novomeského ul. na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Na tejto škole sa učí karate, deti majú k dispozícii 43 záujmových krúžkov. ZŠ, Veľkomoravská ul. Za mostami ponúka výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka. Takisto na jazyky je zameraná ZŠ, Dlhé Hony. ZŠ, Bezručova ul. sa postupne stáva bezbariérovou, v ZŠ, Východná ul. majú špeciálneho pedagóga pre deti, ktoré majú problém s učením. ZŠ, Na dolinách sa stará o futbalové nádeje AS Trenčín, ZŠ, Kubranská cesta vyučuje intelektuálne nadané deti v rámci projektu ERIN, ale aj sluchovo postihnuté deti. Bez právnej subjektivity je posledná škola Potočná ul. v mestskej časti Opatová, kde sa vyučuje iba prvý stupeň.


          Na základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyčlenilo Mesto Trenčín podľa rozpočtu na tento rok vyše 183 miliónov korún. Najväčšou investíciou v školách v tomto roku bude výstavba športového areálu v ZŠ, Bezručova ul. za 17,8 milión korún.     „Mesto okrem pridelených normatívov dáva všetkým školám navyše 500 korún na žiaka, aby sa odstránil modernizačný dlh. Tento rok podobne ako vlani dostanú školy 1,2 milióna korún na nákup počítačov a každá škola dostane aj dataprojektor,“ hovorí J. Baláž.


          V minulých rokoch v Trenčíne v rámci racionalizačných opatrení zrušili tri školy, budúcnosť ďalších podľa J. Baláža závisí od počtu detí a hospodárenia škôl. Mesto vypracovalo projekty na rekonštrukciu základných škôl a začlenilo ich do zásobníka projektov, na ktoré budú žiadať prostriedky z fondov EÚ v rokoch 2007 – 2013.


x x x


Adresa ZŠ                                              dátum zápisu         čas od – do


Bezručova 66                                          –  18.01.- 19.01.       13.00 – 17.00


                                                             –   20.1.                    9.00 – 13.00


Dlhé Hony 1                                            –  16.01.                   8.00 – 17.00


                                                              –  17.01.                  13.00 – 17.00


Hodžova 37                                             –  22.01. – 25.01.      13.00 – 17.00


Kubranská 80                                          –  15.01. – 19.01.      14.00 – 17.30


mimoriadne nadané deti – ERIN                 –  22.01. – 23.01.      14.00 – 17.00


Na dolinách 27                                         –  29.01.- 31.01.       14.00 – 17.00


L. Novomeského 11                                  –  15.01. – 19.01.      14.00 – 18.00 


Potočná 86                                               –  18.01.                  10.00 – 17.00


Veľkomoravská 12                                    –  05.02. – 07.02.      14.00 – 17.30


Východná 9                                              –  15.01. – 19.01.      14.00 – 18.00


sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája  –  22.01. – 25.01.      14.00 – 18.00


x x x


           Vyhláška MŠ SR 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov stanovuje obdobie zápisu od 15. januára do 15. februára.


           Každé dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov, treba priviesť na zápis. Ak nie je dieťa v tomto veku telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak o to požiada rodič alebo iný zákonný zástupca, môže byť dieťaťu školská dochádzka o rok odložená. Bližšie informácie o odklade podajú pedagógovia pri zápise.


          Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!