Z júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

26. 6. 2009

Vo štvrtok 25. júna sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na úvod predstúpila pred mestských poslancov hlavná kontrolórka mesta Libuša Zigová s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009  a Informatívnou správou o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.


Ďalšou témou zasadnutia boli majetkové prevody. Poslanci schválili aj nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Predkladateľom hneď trojice návrhov súvisiacich s mestskou políciou bol jej náčelník Stanislav Bero.


Rozhodnutím mestských poslancov bola zriadená päťčlenná komisia pre sťažnosti, ktorá sa bude zaoberať konkrétnym podnetom občana voči poslancovi mestského zastupiteľstva. Ďalšie prijaté uznesenie rozširuje možnosť uzavrieť manželstvo mimo sobášnej miestnosti pri dodržaní obvyklých postupov.


Poslanci schválili aj výber troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín do 2. kola predkladania projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.


Záver zasadnutia už tradične patril interpeláciám poslancov a tentokrát aj projekcii návrhov nového územného plánu mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!