Webová stránka má nový GIS portál

8. 1. 2008

V snahe ešte viac sprístupniť grafické a popisné informácie mesta pre širokú verejnosť, zabezpečilo Mesto Trenčín prostredníctvom Útvaru architektúry a stratégie MsÚ spracovanie webového GIS (geografický informačný systém) portálu na webovej stránke mesta Trenčín. Spracovateľom bola firma SWAGIS s. r. o. Piešťany. Súčasťou tohto portálu je vektorový Územný plán mesta Trenčín a rastrová farebná ortofotomapa (letecké zábery) mesta Trenčín. Územný plán sa skladá z dvoch výkresov a to z „Komplexného návrhu“ a z „Regulatívu využitia územia“. Ortofotomapa je riešená ako samostatná vrstva. Súčasťou je aj katastrálna mapa, ktorá slúži ako podklad pre územný plán. Všetky údaje sú v súradnicovom systéme S-JTSK (jednotná trigonometrická sieť katastrálna).


Web GIS portál je možné používať prostredníctvom internetového prehliadača. Obsluha je jednoduchá a poskytuje základné funkcie: zväčšenie, zmenšenie a posun mapového výrezu, mierku mapového výrezu, meranie vzdialenosti a plochy, zapnutie/vypnutie jednotlivých vrstiev mapových podkladov, možnosť zobrazenia popisných údajov k jednotlivým objektom, náhľadovú mapu a tlač mapového výrezu do formátu *.pdf. 


Mesto Trenčín uvažuje v budúcnosti s rozširovaním tohoto portálu. Jeho súčasťou by sa tak mohli stať nové dáta ako napríklad technická mapa mesta Trenčín, ďalšie výkresy z územného plánu mesta, ako aj rozšírenie popisných informácií k jednotlivým vrstvám, ktoré sa už na portáli nachádzajú. Web GIS portál je novinkou a možno ho pripomienkovať. Vaše návrhy na jeho zlepšenie posielajte na e-mail: ondrusova@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!