Výzva

17. 1. 2008

Západoslovenská energetika, a.s. ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. §010 odst.1


Vyzýva


Všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností,


na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy


a to v rozsahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z.


Požadovaný konečný termín vykonania prác je 31.3.2008


V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 Zák.č. 656/2004 Zb.z.


Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.


O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu alebo orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na ZSE, a.s. na tel. č. 032/ 65 333 65


Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava


Tím služieb regionálnej správy sietí vn, nn Sever

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!