Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2005

23. 8. 2005

          Rozpočet mesta Trenčín na rok 2005 vrátane finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, dosiahol za 1. polrok 2005 prebytok vo výške 98 875 tis. Sk. Prebytok bežného rozpočtu predstavoval za uvedené obdobie 72 743 tis. Sk, kapitálový rozpočet bol v schodku -l8 339 tis. Sk.


          Bežné príjmy boli plnené vo výške 363 591 tis. Sk, čo predstavuje 52,69 % plnenie rozpočtovaných ročných príjmov. Riziko nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je u poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, keď príjem mesta za prvý polrok predstavoval 32 712 tis. Sk oproti plánovaným ročným 55 500 tis. Sk. Na základe skutočného príjmu za 1. polrok a vývoja v minulých rokoch sa predpokladá vr. 2005 výpadok vo výške cca 5 000 tis. Sk. Tieto príjmy sú výlučne používané na úhradu služieb za zber komunálneho odpadu, ktoré sú rozpočtované vo výške 66 600 tis. Sk. Podľa doterajšieho vývoja je reálny predpoklad, že mesto v roku 2005 uhradí sumu cca 72 000 tis. Sk, t.j. o 22 000 tis. Sk viac ako skutočne vyberie. Pri dani z nehnuteľnosti je rozpočtovaná čiastka 83 330 tis. Sk. Plnenie k 30.6.2005 je vo výške 52 038 tis. Sk, t.j. 62,45%, pričom táto daň je splatná jednou splátkou a to do  15 dní po doručení platobného výmeru. V súčasnej dobe sa dovyrubujú platobné výmery   pre   fyzické   osoby   nepodnikateľov.   Aj   keď   suma   platobných   výmerov   bude predstavovať rozpočtovanú sumu dane z nehnuteľnosti, je predpoklad nenaplnenia tejto dane. Na útvare ekonomickom sú vytvorené dve pracovné  miesta – kontrolór pre dane a poplatky, ktorých pracovnou náplňou bude kontrola miestnych daní, čím by sa mal zlepšiť výber týchto daní. Pri dani za užívanie verejného priestranstva vrátane parkovného je rozpočtovaná čiastka vo výške 6000 tis.  Sk plnená na 51,08%.  Reálne je možné príjem z tejto dane min. zdvojnásobiť.                                                                                                                                                                       


          Kapitálové príjmy boli k 30.6.2005 plnené vo výške 36 639 tis. Sk, ostatné kapitalové príjmy by mali byť realizované v 3.a 4. štvrťroku 2005 v nadväznosti na schválenie predaja nehnuteľného majetku v MsZ.      


          Bežné výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom v celkovej výške 290 848 tis. Sk, čo predstavuje 42,91 % plnenie ročných bežných výdavkov. Rozpočtované bežné výdavky by mali byť do konca roka 2005 čerpané v súlade s plánom.


         Kapitálové výdavky mesta boli za 1. polrok vo výške 54 978 tis. Sk.      .


Východiská rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006


          Návrh východísk rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 obsahuje významné zmeny vo viacerých oblastiach rozpočtového procesu. V prvom‘ rade ide o postupný prechod na programové rozpočtovanie s tým, že v roku 2007 bude rozpočet mesta Trenčín v niektorých vybraných programoch zostavený ako programový rozpočet. Tak ako v tomto rozpočtovom roku i návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 bude zostavený ako trojročný t.j. pre roky 2006 – 2008. Hoci alokácia výdavkov na roky 2007 a 2008’nie je pre mesto záväzná, zmeny sa budú uskutočňovať len vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch. Zavedením programového rozpočtovania, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami, bude rozpočtový proces pokračovať v zvyšovaní transparentnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a zároveň znižovania bežných výdavkov mesta.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!