Vo voľbách do Európskeho parlamentu možno použiť hlasovací preukaz

16. 5. 2019

O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, čo znamená budúci piatok 24. mája 2019 do 14.00 hodiny.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz, pričom ho zo zoznamu voličov vyčiarkne s poznámkou o vydaní preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu),

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana EÚ.

V Trenčíne sa bude voliť v 50 volebných okrskoch.

Všetky podrobnosti o voľbách nájdete na podstránke Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!