Viete, čo musíte spraviť, kým otvoríte letnú terasu?

19. 4. 2006

          Posedenie pod markízou alebo slnečníkom na letnej terase spríjemňuje pobyt návštevníkom mesta ako aj jeho obyvateľom. Ak chcú podnikatelia zriadiť letnú terasu na pozemkoch vo vlastníctve mesta, musia splniť všetky náležitosti stanovené Mestom Trenčín.  


          Žiadosť podávajú na tlačive, ktoré si môžu vyzdvihnúť v klientskom centre na prízemí hlavnej budovy mestského úradu, prípadne na útvare majetku mesta.  Tlačivo slúži ako žiadosť o prenájom a zároveň tiež  ako žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva.


          Súčasťou vyplnenej žiadosti sú aj súhlasné stanoviská odborných útvarov  Mestského úradu v Trenčíne: Útvaru ekonomického – obchod a služby      


                             Útvaru ekonomického –  dane a poplatky       


                             Útvaru architektúry a stratégie .      


          Z dopravného hľadiska stanovisko k zriadeniu letnej terasy vydáva tiež Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčíne sídliaci na Staničnej ul.


          V prípade , že letná terasa sa umiestňuje v centrálnej časti mesta, nevyhnutné je aj stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne so sídlom na Jilemnického ul. č. 2.


          K žiadosti  musí byť priložená situácia umiestnenia letnej terasy a kópia živnostenského listu v prípade, že žiadateľ je fyzická osoba resp. kópia výpisu z obchodného registra, ak o letnú terasu žiada právnická osoba.


          K takto vyplnenej žiadosti sa vyjadruje príslušný výbor mestskej časti, kde má byť terasa umiestnená a tiež finančná a majetková komisia mestského zastupiteľstva. Prenájom pozemku schvaľuje Mestská rada Mesta Trenčín. Po schválení prenájmu útvar majetku mesta pripraví nájomnú zmluvu. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy pre žiadateľov, ktorí letnú terasu prevádzkovali aj v predchádzajúcom období, je vysporiadanie záväzkov z roku 2005.


          Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva vydáva MsÚ v Trenčíne, Útvar životného prostredia a dopravy, po zaplatení správneho poplatku vo výške 500 Sk.


Povolenie dostanú žiadatelia až po predložení platnej nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku.


          Prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín na zriadenie letnej terasy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 2/2005 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.


          Podľa čl. 3 VZN sa územie mesta rozdeľuje do troch pásiem. Prvé pásmo tvorí centrum mesta a priľahlé ulice. Cena náhrad za dočasné užívanie pozemkov podľa čl.7 sa v I. pásme stanovuje v minimálnej výške 600 Sk/m²/rok. V II. pásme je jej minimálna výška 300 Sk/m²/rok a v III. pásme 200 Sk/m²/rok. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!