Videozáznam zo septembrového zastupiteľstva

25. 9. 2020

V stredu 23. septembra 2020 sa konalo riadne zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania 
1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:04:43 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 7. 2020

3. 00:08:00 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:09:39 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020

5. 00:17:15 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. 6. 2020

6. 00:20:54 Majetkové prevody

7. 01:36:43 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 26/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín

8. 01:40:04 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 30/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  

9. 01:53:52 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 31/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

10. 01:57:47 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 32/2020, o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2021

11. 02:00:19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 33/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská,

12. 02:02:32  Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 1. polrok 2020

Druhá časť rokovania

13. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Trenčín za 1. polrok 2020

14. 00:17:40 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 z 1.7.2020 v časti písm. B), ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“

15. 00:31:35 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „KS Zlatovce – interiér, exteriér“

16. 00:51:52 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“

17. 00:54:11 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín medzi mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym  krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť zo dňa  6. 7. 2017

18. 01:30:58 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo výzve kód: IROP-PO1-SC122-2020-59 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

19. 01:36:48 Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE vo výzve kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie

20. 01:45:08 Návrh na schválenie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Moderné technológie“ vo výzve kód: OPII-2020/7/11-DOP

21. 01:49:40 Interpelácie

22. 01:54:03 Rôzne

23. 01:56:55 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!