Videozáznam z novembrového zastupiteľstva

20. 11. 2020

V stredu 18. novembra 2020 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:31:14 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30. 9. 2020

3. 00:34:32 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:44:44 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020

Druhá časť rokovania:

5. Majetkové prevody

Tretia časť rokovania:

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín

7. 00:32:28 Doplnenie podnetov a úprava vybraných podnetov – Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín

Štvrtá časť rokovania:

8. Návrh na vyjadrenie deklaratívnej podpory rámcovému rozpočtu pre kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

9. 00:07:28 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 31/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

10. 00:09:45 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 35/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín

11. 00:14:08 Návrh na schválenie zmeny Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NRSR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre mesto Trenčín

12. 00:21:03 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie elektronických komunikačných služieb: „Telekomunikačné služby“

13. 00:23:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby „Prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní“

14. 00:27:58 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie pre Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

15. 00:29:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.

16. 00:29:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín)

17. 00:30:54 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ, Veľkomoravská 12, Trenčín)

18. 00:31:58 Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o dotáciu Na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 11378/2020-4210-52028

19. 00:34:21 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok súvisiacich s nájmom častí objektov

20. 00:36:13 Interpelácie

21. 00:37:09 Rôzne

22. 00:47:10 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!