Videozáznam z mimoriadneho zastupiteľstva

14. 8. 2020

Vo štvrtok 14. augusta 2020 sa o 15.30 hodine konalo mimoriadne zasadnutie trenčianskeho mestského parlamentu. Ak ste rokovanie nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania 
1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:06:26 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 4 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín, a.s. a Návrh na predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre AS Trenčín, a.s.

Druhá časť rokovania

3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020

4. 00:17:28 Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR

5. 00:21:42 Majetkové prevody

6. 00:52:47 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín

7. 00:55:03 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 29/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Festival Punkáči deťom“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.

8. 00:56:49 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok

9. 00:58:27 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Základná škola, Východná 9, 911 08 Trenčín

10. 00:59:36 Návrh na zmenu uznesenia č. 1037 zo dňa 21.06.2017, ktorým bolo schválené predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie

11. 01:02:12 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

12. 01:03:32 Interpelácie

13. 01:03:47 Rôzne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!