Videozáznam z mimoriadneho novembrového zastupiteľstva

24. 11. 2023

V utorok 21. novembra 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať naživo, ponúkame vám videozáznam.

1. 0:00 Otvorenie a schválenie programu

2. 3:34 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

3. 12:27 Majetkové prevody

4. 32:09 Návrh na schválenie prevzatia záväzku mesta Trenčín na zvýšenie základného imania spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

5. 35:58 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 30/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

6. 43:12 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k systému podpory pre správu elektronických úradných dokumentov a dodržiavaniu všeobecne záväzných predpisov pri správe elektronických úradných dokumentov a kontroly k účinnosti zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosti jej fungovania

7. 45:56 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30.9.2023

8. 49:38 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

9. 51:18 Interpelácie

10. 1:00:05 Rôzne

11. 1:24:20 Záver

Textový prepis videozáznamu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!