Videozáznam z marcového zastupiteľstva

27. 3. 2024

V utorok 26.marca 2024 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nemali možnosť sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

1. 0:00 Otvorenie a schválenie programu

2. 5:32 Majetkové prevody

3. 1:14:15 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci, dohody o urovnaní, zmluvy o zriadení vecného bremena a zmlúv o budúcich zmluvách medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina

4. 2:33:20 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve č. 1/2023 o poskytnutí dotácie medzi Mestom Trenčín a Kreatívnym inštitútom Trenčín, neziskovou organizáciou zo dňa 13.03.2023

5. 2:37:45 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 8/2024, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Záhradkár“ lokalizovaný v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.

6. 2:39:33 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 9/2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1. mája v Trenčíne

7. 2:43:30 Doplnenie podnetu – Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová – Plocha odpadového hospodárstva

8. 2:47:04 Návrh na zaradenie Školského klubu detí a Výdajnej školskej jedálne v Elokovanom pracovisku, Potočná 86, Trenčín, súčasti Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

9. 2:48:54 Žiadosť o zriadenie odboru Audiovizuálna a multimediálna tvorba v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín

10. 2:57:16 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. Októbra v Trenčíne“

11. 3:02:39 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

12. 3:04:19 Interpelácie

13. 3:13:39 Rôzne

14. 3:19:30 Záver

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!