Videozáznam z májového zastupiteľstva

11. 6. 2024

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa konalo 29. mája 2024. Ak ste ho nestihli sledovať online v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam. Všetky jeho tri časti obsahujú aj titulky pre nepočujúcich, treba si ich však zapnúť.

Prvá časť

0:00 Otvorenie a schválenie programu

7:39 Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2023 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2023

25:16 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

42:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia Ulice 1. mája“

46:21 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia Námestia Sv. Anny v Trenčíne“

48:56 Majetkové prevody

Druhá časť

0:00 Majetkové prevody

14:05 Návrh zmeny cenníka MHD Trenčín

Tretia časť

0:00 Návrh zmeny cenníka MHD Trenčín

51:15 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí príspevku medzi mestom Trenčín a Kreatívnym inštitútom Trenčín, neziskovou organizáciou, so sídlom Mierové nám.1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 54 345 987

1:07:39 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín

1:10:30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2024, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Fest Art 2024“ lokalizovaného na ulici Mládežnícka vo vyhradenom priestore, na časti pozemku parc. č. 1627/131 v k.ú. Trenčín

1:12:11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2024, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Car At Festival“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a. s.

1:13:36 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 19/2024, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Centrum bývania pod Juhom“ lokalizovaného na ulici Soblahovská 3161 Trenčín, na dočasne určenom priestranstve na parcele č. 2266/1 v k.ú. Trenčín

1:15:45 Správa o stave plnenia Memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

1:20:02 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

1:21:31 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta k 31. 3. 2024

1:23:20 Interpelácie

1:23:37 Rôzne

1:37:20 Záver

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!