Videozáznam z májového zastupiteľstva

19. 5. 2022

V stredu 18. mája 2022 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:24:19 Návrh VZN 4/2022 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín  

3. 00:34:47 Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2021, vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2021

4. 00:57:51 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

Druhá časť rokovania

5. Majetkové prevody 1. časť

Tretia časť rokovania

5. Majetkové prevody 2. časť

6. 00:39:02 Žiadosť hlavného kontrolóra mesta Trenčín o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

7. 00:43:32  Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín

8. 01:03:33 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín  

9. 01:12:53 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín

10. 01:55:23  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 10/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Fest Art 2022“ lokalizovaného na ulici M. Nešporu za budovou Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

11. 01:58:35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 11/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FESTIVAL PUNKÁČI DEŤOM“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.

12. 02:00:21 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Slow by Priestor“ lokalizovaného na Farskej ulici v Trenčíne

13. 02:02:16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 13/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Pohoda Festival“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a. s.

14. 02:04:14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčíne

15. 02:05:56 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 15/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Grape Festival“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a. s.

16. 02:07:29 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „FŠ Záblatie – šatne, pitná voda kanalizácia“

17. 02:08:44 Návrh na zmenu uznesenia č. 1097 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  1. 12. 2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

18. 02:11:17 Návrh na zmenu uznesenia č. 851 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  7. 4. 2021,ktorým bolo schválené predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva Trenčín č. 899 zo dňa 19. 5. 2021 (Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín)

19. 02:13:42 Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením dohôd o ukončení zmlúv, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská“

20. 02:18:59 Návrh na zmenu uznesenia č. 1099 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 1. 12. 2021, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej poskytovateľom príspevku – Fondom na podporu športu dňa 15. 11. 2021, a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie, ktoré bolo zmenené uznesením č. 1149 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10. 2. 2022

21. 02:21:59 Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Dohody o ukončení Rámcovej dohody č. 604/2020, ktorá je výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: ,,Údržba a oprava miestnych komunikácií – stavebná údržba“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1612 zo dňa 26. 9. 2018 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 164 zo dňa 24. 4. 2019

22. 02:26:34 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 3. 2022

23. 02:28:56 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

24. 02:30:44 Interpelácie

25. 02:30:59 Rôzne

26. 02:36:40 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!