Videozáznam z májového zastupiteľstva

29. 5. 2020

V stredu 27. mája 2020 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať online v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:19:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

3. 00:35:47 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020

4. 00:52:46 Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. a návrh na zmenu uznesenia č. 384, bod 3 zo dňa 11.12.2019 k Návrhu Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2020 – 2022

Druhá časť rokovania

5. Majetkové prevody

Tretia časť rokovania

6. Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30. 4. 2020

7. 00:03:25 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín

8. 00:07:24 Návrh Zmeny a doplnku č. 6 Územného plánu mesta Trenčín – Lokalita Suchý Dub – Juh

9. 00:29:44 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku na dodanie potravín „Dodávka potravín pre ŠJ v pôsobnosti ŠZTN m.r.o.“

10. 00:35:31 Interpelácie

11. 01:01:30 Rôzne

12. 01:52:16 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!