Videozáznam z májového zastupiteľstva

31. 5. 2019

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín s konalo v stredu 29. 5. 2019.  Ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania: 
1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:19:39 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 4. 2019

3. 00:30:31 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta    

4. 00:34:09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

5. 01:54:39 Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2018, vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12. 2018

6.  02:29:12 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Druhá časť rokovania:

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 16/2019, o zákaze  prevádzkovania hazardných hier na území  mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2019

8. 00:05:09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 17/2019, o podmienkach umiestňovania herní  na území mesta Trenčín

9. 00:06:38 Návrh na schválenie vystúpenia Mesta Trenčín zo Združenia miest a obcí Slovenska a vstupu Mesta Trenčín do Únie miest Slovenska

10. 01:12:01 Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o urovnaní so spoločnosťou HS – Tec, spol. s r.o.

11. 01:20:28 Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín

12. 01:23:59 Majetkové prevody

13. 02:03:29 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín

14. 02:07:10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

15. 02:09:19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Pohoda Festival“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.

16. 02:11:42 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 14/2019, ktorým sa  schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného na Mierovom námestí v Trenčíne

17. 02:13:34 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 15/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute“ lokalizovaného na Mierovom námestí v Trenčíne

18. 02:15:43 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 18/2019 o určení názvov ulíc v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

19. 02:17:57 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne  a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2018

20. 02:22:58 Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. Trenčín

21. 02:25:23 Interpelácie

22. 02:26:39 Rôzne 

23. 03:17:00 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!