Videozáznam z júnového zastupiteľstva

30. 6. 2023

V utorok 27. júna 2023 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 0:20:22 Návrh Uznesenia o aktuálnom stave vybudovania Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

3. 0:25:10 Návrh na schválenie podmienok pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu a na schválenie podmienok dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke, úver č. 1

4. 0:28:00 Návrh na schválenie podmienok pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu a na schválenie podmienok dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke, úver č. 2

5. 0:31:45 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

6. 1:37:05 Návrh na uznesenie o odporučení primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi o zahájení rokovaní s cieľom trvalého zachovania činnosti pobočky Pošta Trenčín 3 na Šoltésovej ulici č. 1725/2 v Trenčíne

7. 2:10:35 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 49 z 21. 2. 2023, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Fiesta most“

8. 2:42:55 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na uskutočňovanie stavebných prác „Trenčín – Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova“

9. 2:49:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie služieb „Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene“

10. 2:55:53 Návrh na schválenie vypovedania rámcovej dohody uzatvorenej dňa 29. 10. 2021 so spoločnosťou BEGBIE, s.r.o., IČO: 36 638 676, so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania – nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb: „Bežná a zimná údržba miestnych komunikácii a chodníkov mesta Trenčín“ a návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb: „Bežná a zimná údržba miestnych komunikácii a chodníkov mesta Trenčín“

Druhá časť

11. 0:00:30 Majetkové prevody

12. 0:56:25 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na 2. polrok 2023 13. 1:02:58 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2021, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Trenčiansky luh

14 .1:11:55 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2023, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Garáž 2023“ lokalizovaného v Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne

15. 1:13:57 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 19/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín

16. 1:15:40 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 20/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

17. 1:17:26 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 16/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

18. 1:27:58 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín

19. 1:48:26 Návrh na schválenie zástupcov mesta Trenčín do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

20. 1:51:33 Návrh na odsúhlasenie umiestnenia reklamného zariadenia v k.ú. Záblatie v zmysle Záväznej časti ÚPN mesta

21. 1:58:40 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

22. 2:00:40 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2022

23. 2:27:28 Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Trenčíne

24. 2:31:15 Správa o stave plnenia Memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

25. 2:35:00 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. 3. 2023

26. 2:37:07 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

27. 2:38:53 Interpelácie

28. 2:42:10 Rôzne

29. 2:59:20 Záver

Textový prepis videozáznamu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!