Videozáznam z júnového rokovania zastupiteľstva

23. 6. 2022

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zasadalo v stredu 22. júna 2022. Ak ste rokovanie nestihli sledovať v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:09:13 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

3. 01:14:24 Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s.

Druhá časť rokovania

4. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín

Tretia časť rokovania

5. Majetkové prevody

Štvrtá časť rokovania

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 18/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Trenčín

7. 00:07:13 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.17/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

8. 00:15:30 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 19/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín

9. 00:20:07 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.22/2022, ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a ich spádové oblasti

10. 00:23:01 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.20/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín

11. 00:26:02 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.21/2022, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Lodenica“ lokalizovaného na ulici Mládežnícka 6 v Trenčíne vo vyhradenom priestore na časti pozemkoch parc. č. 3227/24 v k.ú. Trenčín

12. 00:28:20 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2022

13. 00:35:37 Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická č. 42, Trenčín

14. 00:38:18 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Trenčín: Most Na Ostrove – Vlárska“

15. 01:10:37 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov“ použitím postupu priameho rokovacieho konania

16. 01:13:33 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Výpočtová technika pre CKKP Hviezda a Kamerový a wifi systém Hviezda„ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

17. 01:15:55 Návrh na zmenu uznesenia č. 259 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 03.07.2019, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín“, v znení uznesenia č. 270 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27.08.2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zriadenie dynamického nákupného systému k tejto zákazke

18. 01:20:22 Informatívna správa o výsledku kontroly podpory cyklistickej dopravy vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR

19. 01:24:38 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčín

20. 01:26:24 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. 10. 2022

21. 01:30:34 Návrh novelizácie Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín

22. 01:45:21 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy

23. 01:47:10 Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30. 4. 2022

24. 01:48:53 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

25. 01:50:20 Interpelácie

26. 01:50:33 Rôzne

27. 01:51:54 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!