Videozáznam z júlového zastupiteľstva

8. 7. 2019

V stredu 3. júla 2019 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať v priamom prenose, pozrite si videozáznam.

Prvá časť rokovania

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:14:36 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 5. 2019

3. 00:23:51 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:26:59 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

5. 00:35:49 Majetkové prevody

Druhá časť rokovania

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2019

7. 00:09:31 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

8. 00:19:19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 20/2019, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

9. 00:22:58 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín

10. 00:45:57 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.21/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Priestor“ lokalizovaného v Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne

11. 00:50:32 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 22/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Festival Punkáči deťom“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a. s.

12. 00:52:51 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 23/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Aróma festival“ lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslavova a pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v Trenčíne

13. 00:55:03 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 24/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „SPOZNAJ SVOJ AUTOBUS“ lokalizovaného na Mierovom námestí v Trenčíne

14. 00:57:01 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín“

15. 01:07:35 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“

Tretia časť rokovania

16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie služieb „Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene“

Štvrtá časť rokovania

17. Návrh na schválenie zástupcu mesta Trenčín do funkcie člena dozornej rady spoločnosti AS TRENČÍN, a.s.

18. 00:28:20 Návrh na schválenie zástupcu mesta Trenčín do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.

19. 00:40:18 Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne

20. 00:42:19 Interpelácie

21. 00:42:53 Rôzne 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!