Videozáznam z aprílového mestského zastupiteľstva

27. 4. 2023

V stredu 26. apríla 2023 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať naživo, ponúkame vám z neho videozáznam.

Prvá časť

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:05:53 Záverečný účet mesta Trenčín za rok 2022 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 31. 12. 2022

3. 00:22:30 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

4. 01:01:10 Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s.

Druhá časť

5. Majetkové prevody

6. 01:25:08 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 14/2023, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Fest Art 2023“ lokalizovaného na ulici Mládežnícka vo vyhradenom priestore, na časti pozemku parc. č. 1627/234 v k.ú. Trenčín

7. 01:28:00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 15/2023, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „ RAMMSTEIN“ lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.

8. 01:30:10 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín

9. 01:33:20 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Kotolňa pre telocvičňu, jedáleň s kuchyňou a plaváreň Základnej školy Na dolinách“

10. 01:35:39 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia kotolne na krytej plavárni“

11. 01:37:31 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 11/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok

12. 01:40:35 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 13/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

13. 01:44:33 Žiadosť o súhlas k zriadeniu Súkromného zariadenia spoločného stravovania pre deti, pre zriaďovateľa Slimáčikovo, s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín

14. 01:48:13  Žiadosť o súhlas k zriadeniu Elokovaného pracoviska ako súčasti Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín so sídlom Potočná 86, Trenčín

15. 01:58:19 Návrh na odpustenie pohľadávky vo výške 10 000,41 €, ktorá vznikla z titulu nedoplatku na úhradách za elektrickú energiu v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní Futbalového štadióna Záblatie v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 4. 2015, dodatku č. 2 zo dňa 9. 3. 2017 a dodatku č.3 zo dňa 6. 5. 2020, ktorú eviduje mesto Trenčín voči dlžníkovi – Trenčianskemu futbalovému klubu 1939 Záblatie (IČO: 31103677)

16. 02:05:48 Návrh na schválenie zástupcov mesta Trenčín do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

17. 02:09:33 Správa o stave plnenia Memoranda o znižovaní energetickej náročnosti pri prevádzke Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne

Tretia časť

18. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

19. 00:02:16  Interpelácie

20. 00:02:29 Rôzne – Prezentácia EHMK

21. 02:18:21 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!