Videozáznam z aprílového mestského zastupiteľstva

26. 4. 2019

V stredu 24. apríla 2019 sa konalo riadne zasadnutie trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Pozrite si videozáznam.

Prvá časť rokovania 1/2: 
1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:17:32 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2019  

3. 00:22:05 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta    

4. 00:46:31 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

5. 00:50:55 Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok medzi Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. 

Druhá časť rokovania 2/2:

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Trenčín na korze“ lokalizovaného na Ulici 1.mája v Trenčín

8. 00:02:41 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Fest Art 2019“ lokalizovaného na ulici Hasičská za autobusovou zastávkou (v smere na juh) v meste Trenčín

9. 00:04:55 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácii Koliba na ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v meste Trenčín

10. 00:06:59 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

11. 00:09:07 Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Trenčín – Areál Merina

12. 00:43:57 Návrh na zmenu uznesenia č. 1612 zo dňa 26.9. 2018, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií

13. 00:51:37 Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne

14. 00:53:48 Interpelácie

15. 01:24:27 Rôzne 

16. 02:30:48 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!