V sobotu pokračuje jesenné upratovanie

13. 10. 2021

V sobotu 16. októbra 2021 budú pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) na 15 stanovištiach v mestskej časti Západ. Prosíme, využite túto možnosť a prispejte k väčšej čistote nášho mesta.

Od 8.00do 12.00 hodiny budú VOK na týchto miestach:

 • Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
 • Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 • Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 • Hlavná (pri kaplnke)
 • Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
 • Okružná (RD č. 37/V.672)
 • Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 • Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

Od 13.00 do 17.00 hodiny:

 • Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 • Pri parku (pošta – KD)
 • Majerská (oproti RD č. 9)
 • Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 • Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 • Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 • Súhrady – Široká

Vykladať odpad po odvezení kon­tajnerov je zakázané, pri porušení hrozí po­kuta do 1 500 €.

Jeden z pristavených veľkoobjemových kontajnerov bude určený na biologicky rozložiteľný odpa­d (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na od­kladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov je veľmi dôležité.

Do VOK nepatria vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, želez­ný šrot ani iné nebezpečné odpa­dy. Tie môžete vyložiť ku kontaj­nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Počas upratovania je nutné dodržiavať aktuálne bezpečnostné opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19.

Jesenné upratovanie bude pokračovať vždy v sobotu až do novembra. Kedy sa bude upratovať vo vašej mestskej časti, nájdete v Harmonograme jesenného upratovania 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!