V sobotu budeme voliť našich zástupcov do Európskeho parlamentu

5. 6. 2024

V sobotu 8. júna 2024 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu (EP). Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude k dispozícii plošina v čase od 10.00 do 15.00 hodiny.

Vymedzenie územia volebných okrskov i volebné miestnosti sú rovnaké ako pri nedávnych voľbách prezidenta SR. V našom meste bude opäť otvorených 51 volebných miestností.

Kto má právo voliť?

Právo voliť do EP na území Slovenska má občan SR, ktorý tu má trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov, tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.

Právo voliť do EP na území SR má aj občan SR, ktorý tu nemá trvalý pobyt, ani na území iného členského štátu Európskej únie, ale v deň konania volieb sa zdržiava na území SR. Voliť možno len v jednom členskom štáte EU.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

V najbližších voľbách bude môcť volič hlasovať na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku s hlasovacím preukazom či so slovenským cestovným dokladom, ak nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

ilustrácia voľby

Nezabudnite si doma preukaz totožnosti

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EU. Hlasovací preukaz mu okrsková volebná komisia odoberie, zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname a vydá mu hlasovacie lístky s prázdnou obálkou opatrenou odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, ani na území iného členského štátu EU, preukáže svoju totožnosť slovenským cestovným dokladom a súčasne komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine – jeho vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom mu vydá hlasovacie lístky s obálkou.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Vyberáme jeden lístok

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíme jeden z hlasovacích lístkov do obálky bez ďalšej úpravy alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačíme odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vložíme do obálky a následne do volebnej schránky.

Za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá okrsková volebná komisia na požiadanie voliča iné. Nesprávne upravené lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Potrebujete pomôcť?

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať si so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu. Podľa jeho pokynov a zákona upraví hlasovací lístok a vloží do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Ak nemôžete prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Komisia vyšle k vám dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Zároveň aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete do piatka 7. júna 2024 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách na čísle 032/6504 244 a počas volieb v sobotu 8. júna 2024 na čísle 032/6504 309 alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Voľby s hlasovacím preukazom

Ak volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Na základe tejto žiadosti mesto voličovi preukaz bezodkladne vydá a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov, avšak len s hlasovacím preukazom.

Ako žiadať o preukaz

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb 7. júna 2024. Prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá potvrdí prevzatie preukazu svojím podpisom, môžete požiadať najneskôr posledný deň pred konaním volieb 7. júna 2024.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!