V referende bude možné hlasovať aj s hlasovacím preukazom

21. 12. 2022

V referende, ktoré je naplánované na 21. januára 2023, bude možné hlasovať aj poštou, s hlasovacím preukazom alebo do prenosnej schránky.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vydala 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. Ako deň konania referenda určila sobotu 21. januára 2023. Referendové miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny.

V referende budú voliči rozhodovať o otázke „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené aj na hlasovacích lístkoch.

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Podľa novej právnej úpravy bolo možné požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. O hlasovanie poštou mimo územia SR bolo potrebné požiadať do 2. 12. 2022. 

Hlasovať budeme môcť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sme zapísaní, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz

Ak budete v deň konania referenda mimo miesta svojho trvalého pobytu, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý vás oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Žiadať môžete osobne najneskôr 20. 1. 2023 do 14.00 h. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Písomne listom či elektronicky najneskôr 2. 1. 2023.

Adresa na doručenie žiadostí v písomnej forme je Mestský úrad v Trenčíne, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, na doručenie elektronických (e-mailových) žiadostí je evidencia.kc@trencin.sk. Mesto vám zašle hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk” najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. O hlasovací preukaz je možné požiadať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr 20. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Ak hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musíte v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom.

Vo volebnej miestnosti

Každý hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Volič je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname, vydá mu hlasovací lístok a prázdnu obálku. Ich prevzatie volič potvrdí v zozname podpisom. Pred hlasovaním sa musí odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Odpoveď v krúžku

Volič na hlasovacom lístku pod otázkou zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a túto následne do volebnej schránky. Za nesprávne upravený hlasovací lístok mu okrsková volebná komisia vydá na požiadanie nový hlasovací lístok. Nesprávne upravený lístok je povinný vložiť do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Nedodržanie tejto povinnosti je priestupok s pokutou 33 eur.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, oznámi to pred hlasovaním komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby ju vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Mimo volebnej miestnosti

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Svoju požiadavku môže nahlásiť do 20.januára 2023 Mestskému úrade v Trenčíne v úradných hodinách na 032/6504 244 a počas konania referenda 21.januára 2023 na 032/6504 309 alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Volič, ktorý má COVID – 19

Ak budete mať ku dňu vykonania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, môžete požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiavate. Ak je to na území, v ktorom máte trvalý pobyt, nepotrebujete hlasovací preukaz.

V opačnom prípade máte právo hlasovať len s hlasovacím preukazom. O špeciálne hlasovanie môžete požiadať telefonicky v úradných hodinách okresného úradu najneskôr 20. 1. 2023 do 12.00 hodiny. Telefonický kontakt na zapisovateľa zverejní prednosta okresného úradu na webovom sídle OU najneskôr 16.januára 2023.

Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku.

Zoznam referendových miestností, úplné znenie referendovej otázky a ďalšie podrobné informácie o referende sú zverejnené na www.trencin.sk ako Referendum 2023.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!