V pondelok sa zíde VMČ Juh a Komisia školstva a mládeže, v utorok Komisia športu

31. 8. 2023

Riadne zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Juh sa uskutoční v pondelok, 4. septembra 2023, o 17.30 h v zasadačke Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici (miestnosť č. 53).

Poslanci sa vyjadria k opätovnej žiadosti spoločnosti MONOLIT Slovakia k zámene pozemkov a zaujmú i stanovisko k žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov – Bočkove sady k predĺženiu nájomnej zmluvy. V súvislosti s výstavbou obytného súboru Suchý dub sa vyjadria i k žiadosti o určenie názvu novej ulice. Občania získajú odpovede na požiadavky z minulého rokovania VMČ, no budú môcť tlmočiť aj svoje nové podnety. 

V prvý deň školského roka (4. septembra 2023) sa o 14.30 h zíde Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve Trenčín. Rokovanie komisie bude online. Link na pripojenie nájdete v pozvánke.

V programe je prerokovanie žiadosti o rozšírenie kapacity Materskej školy Best friends Kids Club, žiadosti o vyjadrenie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromnej materskej školy Gombík do siete škôl od školského roka 2025/26. Členovia komisie zaujmú stanovisko aj k návrhu VZN, ktorým sa ruší VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok.

V utorok 5. septembra 2023 bude rokovať aj Komisia športu.

Členovia komisie sa stretnú vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín o 14.00 h, aby prerokovali žiadosť M šport, ale aj vyúčtovanie dotácií.

Rokovania výborov mestských častí i komisií sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!