V oblasti práce s mládežou mesto vyhlásilo druhé dotačné kolo

15. 3. 2018

Na základe odporučenia Komisie mládeže a športu rozhodol  primátor mesta Richard Rybníček o pridelení dotácií šiestim subjektom v celkovej hodnote 6 tisíc eur. Uzávierka druhého kola je 30. apríla 2018.


Schválené dotácie v prvom kole:  • Občianske združenie JUŽANIA – RC Južanček, o.z. na projekt Farský deň (1 300 €)

  • TeCeMko, o.z. – Trenčianske centrum mládeže na projekt Remeslo má zlaté dno (700 €)

  • Trakt o.z. na Multifestival (1 800 €)

  • Športové gymnázium, ktorého súčasťou je školský internát na Internátny časopis (280 €)

  • o. z. 3run Slovakia na dovýstavbu areálu Born to Trick Park – 2. časť (773 €)

  • Kultúrne centrum AKTIVITY o.z. na projekt Štyri ročné obdobia – dobrovoľníctvo v kocke cez umenie (1 147 €)

Druhé kolo


Nakoľko niektoré projekty nespĺňali podmienky Všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, neboli rozdelené všetky finančné prostriedky určené na dotácie pre mládež.


Mesto Trenčín preto v súlade so  VZN č. 7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“ vyhlásilo druhé dotačné kolo, v ktorom môže rozdeliť 4 tisíc eur.


Podmienky


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.sk/dotacie a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu. Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti mládež nesmú byť podané v iných oblastiach alebo odboroch mesta Trenčín v tom istom roku.


V dotačnom kole budú podporené iba projekty, ktorých termín realizácie bude do konca roka 2018. Budú uprednostnené projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú samotní mladí ľudia.


Konzultácie sú potrebné


Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na webstránke mesta v časti Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou  alebo osobne prostredníctvom koordinátora práce s mládežou (e-mail mladez@trencin.sk alebo na tel. čísle 0911 046 629 – Veronika Sučanská. Odporúča sa konzultovať projekt s koordinátorom pred jeho predložením.


Žiadosť treba poslať do 30. apríla 2018. 


Na rokovanie komisie budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami. Žiadosti a povinné prílohy treba odovzdať do 30. apríla v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke), a taktiež poslať v elektronickej forme na e-mail mladez@trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!