Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

23. 1. 2018

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia majú povinnosť najneskôr do 15. februára 2018 oznámiť mestu údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie.


Podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný oznámiť každoročne spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, tiež údaje o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počet prevádzkových hodín zdroja a druh a účinnosti odlučovacích zariadení.


Malé zdroje znečisťovania ovzdušia


Podľa zákona o ovzduší sú to technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW), ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie. Kategorizácia zdrojov je uvedená v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z.


Nové VZN o poplatku


Poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa venuje nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 17/2017. Nadobudlo účinnosť 29. 12. 2017. Podľa zrušeného VZN č.9/2011 sa určoval poplatok za zariadenie spaľujúce zemný plyn od 10 tisíc m3. Po novom sa bude vyrubovať poplatok za zariadenie spaľujúce zemný plyn s menovitým príkonom do 0,3 MW pri spotrebe zemného plynu 50 tisíc m3 a viac.


Ďalšími malými zdrojmi sú napríklad spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, čerpacie stanice benzínu, kompostárne s kapacitou do 0,75 t spracovaného kompostu za hodinu, prestriekavanie áut, mechanické spracovanie dreva s projektovaným množstvom dreva do 50 m3/deň, zariadenia na praženie kávy s projektovanou kapacitou do 75 kg/h, pivovary s projektovanou výrobou do 5000 hl/rok.


Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, sú povinné oznámiť MsÚ v Trenčíne za každý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“ si môžu vyzdvihnúť v klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, alebo vytlačiť z internetovej stránky www.trencin.sk v sekcii klientske centrum – tlačivá – životné prostredie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!