Tvorca chilskej dôchodkovej reformy v Trenčíne

17. 5. 2006

          José Pinera, tvorca celo­sve­tovo známej a úspešnej chilskej dô­chod­kovej reformy, venoval jeden deň svojej návštevy na Slovensku Trenčínu. V stredu 17. mája si pozrel historickú časť mesta a potom ho prijal primátor Branislav Celler.


           Počas prijatia trenčiansky primátor zdôraznil, že je pre neho cťou privítať na pôde Trenčína osobnosť celosvetového formátu, významného ekonóma a reformátora. Hosťovi predstavil mesto Trenčín, jeho súčasnosť a zámery do budúcnosti, ktoré sú zhmotnené aj v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2016. J. Piñera sa o pláne vyjadril s uznaním, podľa jeho slov ako predstaviteľovi voľného trhu sú mu jeho princípy blízke. 


 


x x x


 


          Chilská dôchodková reforma bola od­štar­tovaná 1. mája 1981. Ako mi­nister práce a sociálnych vecí Chile v období rokov 1978 až 1980 bol José Pi­ñera zodpovedný za prí­pravu dô­chodkovej reformy, ktorá sa ne­skôr stala príkla­dom pre re­formy v mno­hých iných kra­jinách nielen Latinskej Ameriky, ale aj kra­jín OECD a viacerých transformujú­cich sa eko­nomík.


          Princípy chilskej reformy – pod­pora súkromných penzij­ných fon­dov, ukončenie fungovania priebežného dôchodkového systému, posilnenie indivi­duálnej zod­poved­nosti a možnosti voľby – sú dnes vďaka José Piñerovi zákla­dom riešenia problémov štát­nych prie­bežných dôchodkových systé­mov na ce­lom svete.


          Ako zakladateľ a prezident Me­dzi­ná­rodného centra pre dôchod­kovú re­formu je José Piñera v súčasnosti vo svete pova­žovaný za najvýznamnej­šieho odborníka v oblasti reformy dôchodkových sys­té­mov. Túto prob­lema­tiku prednáša na významných sveto­vých univerzi­tách a odborných konfe­renciách, je ekonomic­kým po­radcom mnohých vlád a osobne sa podieľal na prí­prave takmer každej re­formy zalo­ženej na prin­cípe indivi­duál­nych účtov.


          José Piñera je stálym spolupra­cov­ní­kom prestížnej washing­tonskej vý­skumnej inštitúcie CATO Insti­tute a spolutvorcom jeho Projektu privati­zácie systému sociál­neho za­bez­peče­nia, ktorý za sedem ro­kov svojho tr­vania vytvoril kom­plexný návrh re­formy fede­rálneho dôchod­ko­vého systému USA Social Secu­rity.


          José Piñera bol členom expertného tímu trhovo orientovaných ekonó­mov, ktorí boli zodpovední za trans­formáciu chilskej ekonomiky v 70-tych a 80-tych ro­koch minulého storočia. V pozícii minis­tra práce a sociálnych vecí usku­točnil re­formu trhu práce, ktorá výraz­nou mierou zvýšila jeho flexibi­litu a tým aj úroveň zamestna­nosti. Podieľal sa na príprave rozsiahleho pro­cesu pri­vatizácie chilskej ekonomiky a v roku 1981 bol ministrom banského priemyslu chilskej vlády. Publikoval množ­stvo od­borných článkov a napísal sedem kníh venovaných problematike dô­chod­kovej reformy, ktoré boli prelo­žené do pia­tich jazykov. Jeho dielo El Cascabel al Gato detailne pojedná­vajúce o priebehu chil­skej reformy sa stalo učebnicou pre re­formátorov dô­chod­kových systémov.


          José Piñera bol v roku 1993 nezá­vis­lým kandidátom na post prezi­denta Chilskej republiky. Je držiteľom viacerých čestných doktorátov. Ekonomické vzde­lanie získal na prestížnej Har­var­dskej univerzite, kde mu bol v roku 1974 udelený titul doktora ekonomických vied (PhD.).


          Najuznávanejší reformátor dôchodkových systémov José Piñera potreboval iba šesť mesiacov na prípravu radikálnej systémovej reformy chilského dôchodkového systému a po dvoch rokoch sám odstúpil z funkcie zodpovedného ministra s vysvetlením, že reforma je už uskutočnená.+ Trenčiansky primátor Branislav Celler (vľavo) víta na pôde mesta Josého Piñeru.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!